Hyppige spørgsmål om Ågård Frimenighed - her er svar!

Hvad er Ågård Frimenighed?

Ågård Frimenighed har rod i den grundtvigske tradition for frie menigheder. At være en grundtvigsk frimenighed betyder, at den er fri og uafhængig af staten og dermed ikke under tilsyn af provst og biskop, og menigheden er heller ikke økonomisk afhængig af Folkekirken. Således får vi heller ingen økonomisk støtte fra staten.

Alligevel regner vi os som del af det folkekirkelige landskab: Vi er vokset ud af Folkekirken og præsten har ret til at bære præstekjole som i Folkekirken. Vi bygger på det samme kristne grundlag, vores gudstjenesteordning ligner i store træk sognekirkernes og vi synger efter Den Danske Salmebog. Ågård Frimenighed må altså ikke forveksles med frikirker som f.eks. Jehovas Vidner, Pinsekirken o.lign.

Hvad vil det sige, at Ågård Frimenighed er grundtvigsk?

Ågård Frimenighed er præget af et grundtvigsk syn på kirkelighed og folkelighed. Vi følger traditionen fra Grundtvig, der som synspunkt havde, at det alene er en menigheds eget ansvar, at der skal holdes gudstjeneste. Det skal ikke afhænge af en ydre autoritet. Ågård Frimenighed står i samklang med nutiden, som en fri og åben ramme om evangeliets forkyndelse.

En grundtvigsk frimenighed vil altid være i et nært forhold til andre medlemmer af ”den grundtvigske familie” – friskolerne, efterskolerne, højskolerne og det folkelige foreningsarbejde

Har de kirkelige handlinger så samme gyldighed som i Folkekirken?

Ja! – Alle kirkelige handlinger har samme gyldighed som i sognekirkerne. Det være sig dåb, konfirmation, bryllup og bisættelse/begravelse.

Hvad har Ågård Frimenighed så friheden til?

Vi har friheden til at have et udstrakt selvstyre, hvor generalforsamlingen, der tæller alle voksne medlemmer, er den øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, der varetager den daglige ledelse i menigheden.

Det betyder selvfølgelig også, at vi er afhængige af, at medlemmerne er med, både når beslutninger skal tages, og når de skal føres ud i livet.

Når det er aktuelt, at der skal vælges ny præst, så er det hele menigheden, der på en generalforsamling har indflydelse på dette og ikke blot et menighedsråd og en biskop. Alle er i frimenigheden ansvarlige!

Hvad får man som medlem?

Først og fremmest får man et fællesskab omkring kirke, foredrag, koncerter m.m. Som medlem af frimenigheden kan man uden yderligere omkostninger få foretaget kirkelige handlinger: Dåb, konfirmation, vielse, begravelse (inkl. gravkastning). Som medlem får man tilsendt frimenighedens kirkeblad. Og så har man som voksent medlem naturligvis stemmeret ved generalforsamlingerne og er valgbar til bestyrelsen. Ikke mindst er man med til at støtte op omkring en kirke i lokalområdet!

Hvordan bliver man medlem –og hvad koster det?

Man kan blive medlem af Ågård Frimenighed ved at udfylde en indmeldelsesblanket som rekvireres ved frimenighedspræsten. Frimenigheden giver derefter skattemyndighederne besked, - og så betaler man ikke længere kirkeskat til Folkekirken.

I stedet opkræves et bidrag til frimenigheden efter en procentsats, som frimenigheden selv fastsætter. Ågård Frimenighed er godkendt efter Ligningslovens §8A stk.2, der betyder, at hele kirkeskatten til Ågård Frimenighed kan trækkes fra igen på selvangivelsen. 

At være medlem af Ågård Frimenighed:

At være medlem af Ågård Frimenighed betyder, at det er let for det enkelte medlem at komme til orde og at få mulighed for at opleve den tryghed og det sociale netværk, som en mindre og aktiv menighed kan være.

Ågård Frimenighed er ikke bundet af sognegrænser. Vi har medlemmer fra mange forskellige dele af landet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirken er for mig et frirum, måske det eneste sted, hvor min mobiltelefon er slukket. Det er dejligt at være med i et mere målrettet bevidst fællesskab (Bo Rødkjær)

Jeg kan lide det grundtvigske - friheden og frisindet. Vi kommer ofte i kirken og har også stor glæde af de mange forskellige gode foredrag og arrangementer. (Aage Justesen)