Vedtægter for Ågård Frimenighed

Gældende vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 2016

Vedtægter Ågård Frimenighed

§ 1: Navn og beliggenhed:

Menighedens navn er Ågård Frimenighed. Menighedens adresse er Kirkebakken 4 og 6, Ågård, 6040 Egtved, Vejle Kommune.

§ 2: Formål:

Ågård Frimenighed er en grundtvigsk evangelisk luthersk frimenighed med samme bekendelsesgrundlag som Folkekirken.Ågård Frimenighed har til formål at danne ramme om et menighedsliv med gudstjenester og forskellige kulturelle tilbud. Menighedens medlemmer har ret til at få udført kirkelige handlinger.

§ 3: Medlemsforhold:

Medlem af Ågård Frimenighed er enhver, som skriftligt har indmeldt sig i Ågård Frimenighed, til enten præsten eller formanden.

Døbte og konfirmerede i Ågård Frimenighed optages automatisk som medlemmer.

Børn under 18 år, der ikke er døbt eller konfirmeret i Ågård Frimenighed, kan optages som medlemmer ved forældres indmeldelse såfremt forældrene påfører børnenes navne på indmeldelsesblanketterne.

 

Unge over 18 år optages som selvstændige medlemmer.

 

Udmeldelse foretages skriftligt til Ågård Frimenigheds forretningsfører. Udmeldelse sker med virkning pr. 31.12 samme år, og udmeldelsen kan kun træde i kraft, når evt. restancer er betalt.

 

§ 4: Generalforsamling:

Generalforsamlingen er Ågård Frimenigheds øverste myndighed og skal afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bekendtgørelse af dato for generalforsamlingen skal ske til medlemmerne senest 1. januar.

Dagorden, regnskab og budget tilsendes medlemmerne senest 14 dage før generalforsamlingen.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes skriftligt til Ågård Frimenigheds formand senest 1. februar.

Stemmeberettigede er alle medlemmer over 18 år.

Dagsorden for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent

Valg af 2 stemmetællere

Beretning ved formanden

Orientering fra præsten

Regnskab til godkendelse ved forretningsføreren

Budget til orientering ved bestyrelsen. Godkendelse af budget

Indkomne forslag

Valg af bestyrelse

Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Valg af to kritiske revisorer

Eventuelt

Valg til bestyrelsen er gældende for 2 år. Hvert år vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer af bestyrelsen.

Alle valg til bestyrelsen foretages ved skriftlig afstemning.

Beslutninger på den ordinære generalforsamling træffes ved simpelt stemmeflertal. Til vedtægtsændringer kræves, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer derfor.

Beslutning om ansættelse eller afskedigelse af præsten foretages af generalforsamlingen ved simpelt flertal.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal i bestyrelsen eller mindst 30 stemmeberettigede medlemmer af Ågård Frimenighed ønsker det. Bekendtgørelse herom med angivelse af dagsorden skal ske skriftligt til alle medlemmer med mindst 14 dages varsel.

§ 5: Bestyrelse:

Bestyrelsen for Ågård Frimenighed består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær.

Bestyrelsen kan ansætte andet lønnet personale udover præsten.

Ågård Frimenigheds lønnede medarbejdere er ikke valgbare til bestyrelsen.

Bestyrelsen udarbejder selv sin forretningsorden.

Ågård Frimenighed tegnes i den daglige drift af den samlede bestyrelse eller formanden og et bestyrelsesmedlem. Evt. køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan kun ske i henhold til gyldig vedtagelse på den ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

§ 6: Økonomi:

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Regnskabet skal revideres af et registreret revisionsfirma med revisionsansvarsforsikring.

Regnskabet underkastes desuden kritisk revision af to kritiske revisorer, hvoraf der vælges én på hvert års generalforsamling for to år ad gangen.

Den kritiske revision udføres efter en vejledning udarbejdet af revisionsfirmaet og godkendt af generalforsamlingen.

Medlemsbidraget fastsættes i forhold til den skattepligtige indkomst. Medlemsbidraget udregnes efter en procentsats, som fastsættes af bestyrelsen og fremlægges på generalforsamlingen.

§7: Nedlæggelse:

Beslutning om at nedlægge Ågård Frimenighed kan kun ske efter, at det ved skriftlig afstemning er vedtaget med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmers stemmer på to generalforsamlinger, afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

I tilfælde af Ågård Frimenigheds nedlæggelse skal dens formue, efter sikring af nødvendig kapital til kirkegårdens bevarelse, overgå til tilsvarende kirkeligt arbejde eller almennyttigt formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

Vedtægterne er tiltrådt af Ågård Frimenigheds generalforsamling d. 16. marts 2016